SNP Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 lutego 2018 roku, jednak wyrasta z wcześniejszych doświadczeń jej założyciela w branży sprzątającej. Uzupełnieniem tych usług jest pranie tapicerki meblowej i samochodowej oraz dywanów. Ponadto firma posiada drugi profil działalności – pole paintballowe zlokalizowane w miejscowości Gniewkowo, ok. 17 km od Inowrocławia. W przyszłości firma przewiduje rozszerzenie świadczonych usług o działalność związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

Spółka oferuje usługi dla:
• Klientów indywidualnych (osób prywatnych),
• Klientów biznesowych (firmy),
• Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządców budynków/nieruchomości,
• Instytucji, organizacji, urzędów.

Motto firmy brzmi: „Po pierwsze jakość”. Firma używa środków chemicznych uznanych marek, w tym tych należących do chemii profesjonalnej. Sprzęt wykorzystywany do wykonywania usług jest nowoczesny i wyłącznie renomowanych firm.

U nas to Klient jest w centrum zainteresowania – skupiamy się na jego potrzebach i oczekiwaniach a do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Posiadamy dyskretny i godny zaufania personel.

 

Działalność w sferze ekonomii społecznej

SNP Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem społecznym. Celem przedsiębiorstwa jest integracja społeczna i zawodowa osób, które ze względu na określone przesłanki (np. długotrwała bezrobotność, niepełnosprawność, itp.) są najbardziej oddalone od rynku pracy i doświadczają wykluczenia społecznego lub są zagrożone ubóstwem. Wszyscy pracownicy SNP Sp. z o.o. zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę (na pełen etat). Podmiot poprzez swoją działalność realizować będzie cele społeczne a jego aktywność nastawiona będzie na tworzenie miejsc pracy i integrację społeczno-zawodową osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Funkcjonowanie w podmiocie wspomnianych osób służyć będzie osiągnięciu przez nie poczucia podmiotowości, wspólnotowości, solidaryzmu, kooperacji, działania zbiorowego i odpowiedzialności oraz integracji zawodowej osób doświadczających poważnych trudności na rynku pracy. SNP Sp. z o.o. ma być miejscem, gdzie pracownik zdobędzie określone umiejętności, nabierze pewności siebie i rozwiąże swoje problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Osoby zatrudnione w spółce będą miały możliwość odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, zwiększenia motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, odnalezienia własnej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej. Spółka służyć też będzie odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy. Przedsiębiorstwo łączy cele społeczne i ekonomiczne w działalności gospodarczej, służy społecznej zmianie i jest istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego a ponadto generuje rynki społeczne i rozwój lokalny.

Osiągnięte zyski, nadwyżka bilansowa przeznaczana będzie na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której przedsiębiorstwo jest osadzone.