1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z samochodowej Myjni Parowej Ekologiczni (dalej jako Myjnia), zwanych dalej Klientami lub pojedynczo jako Klient.
 2. Podmiotem świadczącym usługę Myjni jest firma REINDEER Łukasz Kretschmann, ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, NIP: 956-217-07-81.
 3. Podmiot świadczący usługę Myjni prowadzi działalność w postaci myjni parowej z dojazdem do Klienta na terenie Inowrocławia i okolic, gdzie usługa mycia i pielęgnacji pojazdów jest  wykonywana w miejscu wskazanym przez Klienta, jak również stacjonarnie na miejscu – przy ul. Andrzeja 7, 88-100 Inowrocław.
 4. Podstawienie samochodu celem wykonania usługi mycia lub zlecenie wykonania mycia bezpośrednio u Klienta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz ceny usługi określonej w Cenniku lub w drodze indywidualnych uzgodnień.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Myjni – https://czysci.pl/, jak również w miejscu stacjonarnego świadczenia usług przez Myjnię tj. przy ul. Andrzeja 7, 88-100 Inowrocław.
 6. Myjnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 7. Pełny zakres usług Myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT. Płatność za usługę Myjni następuje przed lub po jej wykonaniu – w Myjni w formie gotówkowej lub kartą płatniczą. Dowodem zapłaty za usługę jest paragon fiskalny.
 8. Faktura VAT dotycząca usługi mycia wystawiona jest na uprzednie, wyraźne życzenie Klienta.
 9. Dopuszcza się świadczenie usług płatne w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym na postawie wystawionej faktury VAT obejmującej dany okres rozliczeniowy. Powyższe możliwe jest jedynie po uprzednim ustaleniu warunków takiej współpracy i wyraźnej zgody podmiotu świadczącego usługę Myjni.
 10. W przypadku chęci skorzystania z usługi wykonania mycia pojazdu w miejscu wskazanym przez Klienta – Klient zobowiązany jest uprzednio uzgodnić termin usługi drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 733 910 383.
 11. W przypadku chęci skorzystania z usług Myjni w sposób stacjonarny Klient ma również możliwość rezerwacji terminu usługi drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 733 910 383.
 12. Podmiot świadczący usługę Myjni dopuszcza ewentualne opóźnienie względem zarezerwowanego terminu i godziny świadczenia usługi i oświadcza, że nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 13. Klienci posiadający rezerwację mają pierwszeństwo w obsłudze, w terminie przez nich zarezerwowanym, przed innymi Klientami Myjni.
 14. Mycie pojazdów w myjni parowej odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.
 15. Klient zlecając usługę mycia oświadcza, że znana jest mu technika mycia zastosowana w Myjni oraz, że pojazd, na którym ma być wykonana usługa jest odpowiednio przystosowany i zdatny do zastosowania takiej techniki mycia i nie posiada uszkodzeń, które mogłyby ulec zwiększeniu wskutek działania Myjni.
 16. Klient zobowiązany jest do każdorazowego informowania pracownika Myjni przed rozpoczęciem wykonywania usługi o nieoryginalnych i nietypowych elementach nadwozia lub elementach do niego zamocowanych w obszarze przeznaczonym do wykonania usługi mycia.
 17. W przypadku zlecenia usługi o charakterze skutkującym podwyższoną możliwością wystąpienia uszkodzeń z uwagi na złożoność usługi (takich jak np. pranie tapicerki, mycie silnika) – Klient oświadcza, ze jest świadomy ryzyk wynikających z wykonania takiej usługi i bierze za nie pełną odpowiedzialność.
 18. Klient po wjeździe samochodu do Myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Ponadto, zobowiązany jest do zamknięcia wszelkich okien i zabezpieczenia ewentualnie występujących innych szczelin.
 19. Zlecenie pracownikowi Myjni przez Klienta wykonania innych usług ,niż usługa mycia, w szczególności wprowadzenia pojazdu do Myjni i wyprowadzenia pojazdu ze stanowiska, na którym wykonywana jest usługa mycia, następuje na ryzyko Klienta, który w takim przypadku zobowiązany jest sprawować ciągły, osobisty nadzór nad wykonywaniem takich usług.
 20. Po wyjeździe z Myjni reklamacji związanej z wykonaną usługą nie uwzględnia się.
 21. Podmiot świadczący usługę Myjni zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usługi, w szczególności w sytuacji, gdy widoczny stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu Myjni (jak również jej stanowi technicznemu) lub osobom przebywającym na jej terenie.
 22. Podmiot świadczący usługę Myjni nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na terenie Myjni w czasie niewykonywania usług Myjni, za jakiekolwiek mienie pozostawione na lub w pojeździe przekazanym do wykonania usługi oraz za jakiekolwiek zaistniałe zdarzenia, uszkodzenia lub inne szkody (w szczególności wynikające lub będące w związku z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu), chyba że, wynikają one bezpośrednio z winy umyślnej pracowników Myjni.
 23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2022 r.